Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Hệ thống Nguyên Thần

 • Chọn mục Thông tin ở giao diện Nguyên Thần.

Kiếm Khách VNG

 • Trang bị Nguyên Thần có thể mua trong Tiệm Nguyên Thần-Tiệm Đá Hoàng Linh.
 • Mặc trang bị Nguyên Thần sẽ tăng nhiều thuộc tính.
 • Sau khi mặc trang bị Nguyên Thần mới có thể tăng bậc và tẩy luyện trang bị Nguyên Thần.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tôi luyện ở giao diện Nguyên Thần.

Kiếm Khách VNG

 • Nhân vật sau khi mặc trang bị Nguyên Thần mới có thể tiến hành tẩy luyện.
 • Dùng Đá Tẩy Luyện Trang Bị Nguyên Thần để tẩy. Mỗi trang bị có thể tẩy đến cấp 300. Tỉ lệ thành công 100%.
 • Cấp tối đa của mỗi vị trí trang bị Nguyên Thần không thể vượt cao hơn cấp Nguyên Thần.
 • Đá Tẩy Luyện Trang Bị Nguyên Thần có thể mua từ Tiệm Nguyên Thần-Tiệm Đá Hoàng Linh.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tiến cấp ở giao diện Nguyên Thần.

Kiếm Khách VNG

 • Nhân vật sau khi mặc trang bị Nguyên Thần mới có thể tiến hành tăng bậc trang bị.
 • Mỗi trang bị có tổng cộng 6 bậc. Mỗi bậc cần nguyên liệu khác nhau:
  • Bậc 1 lên 2:Đá tăng bậc TB Tốt
  • Bậc 2 lên 3: Đá tăng bậc TB Cao
  • Bậc 3 lên 4: Đá tăng bậc TB Cực
  • Bậc 4 lên 5: Đá tăng bậc TB Trác Việt
  • Bậc 5 lên 6: Đá tăng bậc TB Chí Tôn.
 • Tăng bậc trang bị Nguyên Thần có tỉ lệ thành công. Nếu thất bại, sẽ không hoàn trả nguyên liệu đã dùng.
 • Bậc trang bị càng cao, vị trí khảm Khắc Văn càng nhiều.
 • Đá tăng bậc trang bị Nguyên Thần có thể mua từ Tiệm Nguyên Thần-Tiệm Đá Xích Linh.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Khắc văn ở giao diện Nguyên Thần.

Kiếm Khách VNG

 • Khắc Văn trang bị có thể nhận được thuộc tính, cấp Khắc Văn càng cao thuộc tính nhận được càng nhiều.
 • Phẩm chất trang bị Nguyên Thần càng cao, Khắc Văn được trang bị càng nhiều.
 • 3 Khắc Văn cùng loại cùng cấp có thể ghép thành 1 Khắc Văn loại tương ứng cấp cao hơn.
 • Có thể dùng Đá Thanh Linh để mua Khắc Văn tại Tiệm Nguyên Thần-Tiệm Đá Thanh Linh.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tiệm Nguyên Thần ở giao diện Nguyên Thần.

Kiếm Khách VNG

 • Tiệm Nguyên Thần bao gồm Tiệm Đá Hoàng Linh, Tiệm Đá Xích Linh, Tiệm Đá Thanh Linh.
 • Tiệm Đá Hoàng Linh bán các vật phẩm sau: Trang Bị Nguyên Thần, Nguyên liệu tẩy luyện trang bị.
 • Tiệm Đá Xích Linh bán các vật phẩm sau: Nguyên liệu tăng bậc trang bị.
 • Tiệm Đá Thanh Linh bán các vật phẩm sau: Khắc Văn Nguyên Thần cấp 1~5, Hộp Khắc Văn 7 Màu.
 • Cách nhận các loại Đá:
  • Đá Hoàng Linh: diệt Hung Nô trong hoạt động Hung Nô.
  • Đá Xích Linh: diệt BOSS hoặc phá cờ trong hoạt động Hung Nô.
  • Đá Thanh Linh: vận chuyển tài nguyên trong hoạt động Hung Nô.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!