Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Chiến Hồn Trang Bị

  • Nhấp Rèn để mở giao diện.

Kiếm Khách VNG

  • Chọn mục Chiến Hồn ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

  • Khảm Chiến Hồn sẽ nhận được thuộc tính, phẩm chất Chiến Hồn của trang bị càng cao, thuộc tính càng cao.
  • Mỗi trang bị đạt tăng cấp Lv90, Lv170, Lv190, Lv210, Lv230, Lv250 sẽ mở thêm 1 ô khảm Chiến Hồn.
  • Có thể gộp Chiến Hồn khác để tăng cấp, cấp càng cao điểm thuộc tính sẽ tăng vào nhân vật càng nhiều.
  • Để có Chiến Hồn, nhấp vào Nhận Chiến Hồn và mở ra giao diện Liệp Hồn.

Kiếm Khách VNG Giao diện Liệp Hồn

  • Dùng Bạc hoặc Vàng Khóa để nhận nhanh Liệp Hồn ThườngLiệp Hồn Cao.
  • Lưu ý: Mua Liệp Hồn-Cao ưu tiên trừ vào Vàng Khóa. Nếu không đủ Vàng Khóa sẽ trừ vào Vàng Không Khóa.

Kiếm Khách VNG Giao diện tạo nhanh Chiến Hồn

  • Sau khi có Chiến Hồn thì vào giao diện Rèn để khảm Chiến Hồn vào trang bị.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!