Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Linh Khí

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 43.
  • Cách mở: Nhân vật đạt đủ cấp sẽ nhấp giao biểu tượng Sát Tần Bí Sử để tu luyện và mở giao diện Linh Khí.

Kiếm Khách VNG Nhấp vào biểu tượng

Kiếm Khách VNG Giao diện tu luyện Linh Khí

Kiếm Khách VNG Giao diện Linh Khí

Tiến cấp
  • Sau khi nhân vật kích hoạt Linh Khí sẽ mở giao diện để tu luyện và tiến cấp.
  • Nhân vật tu luyện cần có nguyên liệu Bùa Luyện Khí.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tu luyện

  • Để có thể nhận được Bùa Luyện Khí thì nhân vật phải thông qua đánh Boss Cá nhân, hoạt động Luyện Quỷ Cốc, Mua ở Cửa hàng, Tu Luyện Ngày.
  • Sau khi tu luyện Linh Khí mỗi 7 lần sẽ mở Tiến Cấp Linh Khí, nhân vật sử dụng Đá Tiến Cấp – Khí để tiến cấp, giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật. Đồng thời sẽ mở ra các kỹ năng của Linh Khí.
  • Linh Khí đạt bậc 3 trở lên sẽ xóa điểm chúc phúc tiến cấp sau mỗi 24 tiếng.
  • Linh Khí nhân vật sẽ thông qua Event, Đăng Nhập Ngày, hệ thống VIP để sở hữu.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Hệ thống Linh Khí
TênHình ảnh
Xích Diệm Kiếm Khách VNG
Thần Dụ Bôi Kiếm Khách VNG
Tử Thiên Canh Kiếm Khách VNG
Ác Ma Nhãn Kiếm Khách VNG
Bảo Liên Đăng Kiếm Khách VNG
Hỗn Thiên Kiếm Khách VNG
Tử Kim Luân Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!